Algemene voorwaarden uitgeverij

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten van Uitgeverij

DB Promotie wordt verstaan onder:

Overeenkomst:
De verbintenis tussen Uitgever en Wederpartij, waarbij Uitgever zich verplicht tot het (doen) plaatsen van één of meer Vermelding(en) en Wederpartij zich verbindt tot het betalen van de daarvoor overeengekomen prijs;

Uitgave:
Iedere gids of een gelijksoortig medium dat (onderverantwoordelijkheid van) door Uitgeverij DB Promotie wordt verspreid met de vermelding van de wederpartij;

Uitgever:
Uitgeverij DB Promotie, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Meppel onder registratienummer 08201573

(, alsmede ieder door haar aan te wijzen natuurlijk of rechtspersoon).

Vermelding:
Een opgave van naam, adres, telefoon en/of andere informatie of advertenties met betrekking tot (het bedrijf van) de wederpartij in de uitgave.

Adverteerder:
Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een advertentie.

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten welke voortvloeien uit de betrekking tussen Uitgeverij DB Promotie en de adverteerder.

2.2  Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een adverteerder, binden Uitgever niet, tenzij deze door Uitgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3  Vertegenwoordigers van Uitgever zijn enkel bevoegd namens Uitgever overeenkomsten aan te gaan als vermeld op het contractformulier. Overeenkomsten van andere aard kunnen uitsluitend rechtsgeldig worden gesloten met de daartoe krachtens het Handelsregister bevoegde personen.

Artikel 3 – Overeenkomsten

3.1   Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand door middel van ondertekening van een contract door Uitgeverij DB Promotie en Adverteerder of per fax of e-mail.

3.2    Uitgever verleent nimmer exclusiviteit aan Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de wederpartij geen Vermelding op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm bedingen.

3.3   De benodigde gegevens met betrekking tot de Vermelding worden binnen 10 dagen na aangaan van de Overeenkomst, verstrekt door de wederpartij middels het aan haar door Uitgever, bij het aangaan van de overeenkomst, overhandigd (tekst)formulier of via het e-mail adres van de Uitgever. Iedere wijziging van de advertentietekst achteraf brengt extra kosten (10% van het factuur bedrag) mee. Indien de benodigde gegevens met betrekking tot de Vermelding door de wederpartij niet tijdig aan Uitgever ter beschikking zijn gesteld, is laatstgenoemde gerechtigd de vermelding naar eigen goeddunken te verzorgen. De wederpartij kan in dat geval geen beroep doen op het niet of niet deugdelijk uitvoeren van de overeenkomst.

3.4    Uitgever verstrekt op aanvraag na het aangaan van de Overeenkomst een drukproef van de vermelding. Voor zover de wederpartij de drukproef wenst te wijzigen of corrigeren, dient zij de drukproef te voorzien van de nodige, duidelijke wijzigingen en/of correcties en deze te ondertekenen en uiterlijk binnen 5 werkdagen na verzending per post, telefax dan wel per e-mail retour te zenden. Indien Uitgever de drukproef niet binnen de gestelde termijn op de hiervoor aangegeven wijze heeft terug ontvangen, gaat Uitgeverij DB Promotie ervan uit dat de drukproef correct is en in de Uitgave opgenomen kan worden. Wederpartij staat in voor de juistheid van de benodigde gegevens met betrekking tot de Vermelding zoals deze op de drukproef zijn vermeld.

3.5    De wederpartij is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van ingediende reclame op te schorten. Indien een reclame gegrond wordt bevonden en Uitgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, dan heeft de wederpartij recht op een gratis vermelding in de eerstvolgende editie van de Uitgave, zonder dat enige vorm van schadevergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 4 – Reclames

4.1    Reclames zullen uiterlijk binnen 14 dagen na verspreiding van de Uitgave schriftelijk moeten zijn ingediend.

Artikel 5 – Levering en verspreiding

5.1    De termijn(en) waarbinnen de Vermelding in een Uitgave zal geschieden, alsmede het tijdstip waarop deze Uitgave zal worden verspreid, zijn door Uitgeverij DB Promotie naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aan de overschrijding van zo’n termijn, dan wel het te vroeg verspreiden van een Uitgave, kan Wederpartij geen enkel recht ontlenen.

5.2    De uitgave wordt kosteloos verspreid in de regio’s zoals vermeld in het contract.

Artikel 6 – Betaling

6.1    Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.

6.2    Facturen van Uitgever dienen voldaan te worden via contante betaling.

6.3    Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaats gevonden, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Uitgever is alsdan, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd om over het geheel verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag, 1% rente in rekening te brengen waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt berekend, alsmede de buitengerechtelijke (incasso)kosten, indien Uitgever genoodzaakt is een derde met de incasso te belasten. De incassokosten bedragen minimaal € 60.- en zullen worden berekend volgens het degressief verlopend incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, te vermeerderen met een bedrag € 25.- exclusief BTW, ter zake administratiekosten.

6.4    Wederpartij is op geen enkele wijze bevoegd om facturen van Uitgever te verrekenen met  een vordering die zij op Uitgever heeft.

Artikel 7 – Overmacht

7.1    In geval van overmacht aan de zijde van Uitgever, heeft  Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij hiervoor een recht op schadevergoeding kan doen gelden. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgever geen invloed heeft en welke van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1    Uitgever is niet aansprakelijk voor schade wegens eventuele gebrekkige of onjuiste weergave van de Vermelding in de Uitgave, uitgezonderd het geval dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgever. De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de wederpartij. Uitgever is evenmin aansprakelijk te houden voor onjuiste of verminkte vermeldingen ten gevolge van het gebruik van post, telefoon, e-mail, fax of welk ander communicatiemiddel dan ook.

8.2    De door Uitgever te betalen schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot de directe schade, tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag.

8.3    Wederpartij vrijwaart Uitgeverij DB Promotie voor iedere aanspraak van derden voor schade ontstaan ten gevolge van de door de adverteerder opgegeven advertentie wegens inbreuk op auteurs, merken-, modellen- of enig ander recht van intellectueel of industrieel eigendom, zowel in als buiten rechte. Indien een derde op grond van een dergelijk inbreuk bezwaar maakt tegen verdere uitvoering van de overeenkomst, is Uitgever gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst direct te staken onverminderd de verplichting voor de wederpartij om het overeengekomen bedrag aan de Uitgever te betalen, zonder dat Uitgever tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden is.

Artikel 9 – Geschillen

9.1  Op alle rechtshandelingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing..

9.2  Voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten worden geschillen tussen Uitgever en Wederpartij voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle